Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartama

1.1 Lengyel László, Adóazonosító jel: 8378022951, Adószám: 66095093-1-33, székhely: 2100, Gödöllő, Lelesz u. 18/a, mint Vállalkozó, továbbiakban: Vállalkozó) szolgáltatásait igénybe vevők (továbbiakban: Megrendelő) részére az egyéni Vállalkozói-, illetve Megbízási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2 A Megrendelő az üzemeltetésre vonatkozó Szolgáltatási Szerződés és/vagy a honlap-, programfejlesztésre vonatkozó Megbízási szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 1.3 Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Vállalkozó és a Megrendelő közötti jogviszony hatálybalépésének előfeltétele.

2. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei a honlap-, programfejlesztési, valamint honlap üzemeltetési szolgáltatásokra vonatkozóan

2.1 Vállalkozó az árajánlatában köteles feltüntetni a fejlesztés teljes időigényét munkanapokban. A fejlesztési idő a szerződés aláírását követően, minden - fejlesztéshez szükséges - anyag, információ és specifikáció kézhezvétele utáni napon indul. Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról, hogy milyen anyagok szükségesek a fejlesztéshez. Amennyiben Megrendelő fejlesztés közben küld további anyagokat és információkat, az befolyásolhatja a fejlesztési időigényt. A fejlesztés időigényét és árát az alábbi tényezők módosíthatják: fejlesztés megkezdését követő Megrendelői igények, amelyek nem szerepelnek a feladatspecifikációban; módosítási igény olyan, már elfogadott fejlesztési ponton, amelyen már túlhaladt a fejlesztés; megrendelő nem tart igényt minden általa megrendelt modulra vagy/és kiegészíti megrendelését egyéb modulokkal; fejlesztés közben felmerülő - e-mailen küldött - kérdésekre 3 munkanapon túl reagál a Megrendelő illetve az ő kapcsolattartója.

2.2 Vállalkozó szavatolja, hogy a megbízás tárgyát képező rendszer az írásban rögzített rendszerspecifikációnak megfelel, hiánytalanul tartalmazza a szükséges modulokat, és hibamentesen működik.

2.3 Vállalkozó a fejlesztéseket (felhasználói oldalról) Microsoft Windows operációs rendszerre optimalizálja és vállalja, hogy a készre jelentett rendszer, az átadás napján minden olyan böngészőn hibátlanul jelenik meg, amelynek használata az adott napon 10%-ot meghaladja.

2.4 Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról, hogy az általa fejlesztett programok milyen szoftver környezetben működnek. Ettől eltérő környezetben való futtatásért Vállalkozó garanciát nem vállal.

2.5 Vállalkozó 12 hónap garanciát vállal az általa kifejlesztett Megbízó által kifizetett fejlesztésekre. A garancia a teljesítési igazolás napjától érvényes, abban az esetben is, ha a honlap nem a Vállalkozó szerverén üzemel. A garanciát korlátozó tényezők: szerverkörnyezeti hiba (idegen szerver esetén); megváltozott szerver környezetből eredő problémák (idegen szerver esetén); rendszer file-ok törléséből, sérüléséből eredő problémák (idegen szerver esetén); megváltozott, kibővült igények esetén (jelen szerződésben nem szereplő böngészőprogram); nem rendeltetésszerű használatból eredő problémák. Vállalkozó a garanciális körbe tartozó munkákat díjmentesen, garanciális körbe nem tartozó munkákat óradíj alapú díjazás mellett köteles elvégezni, amennyiben azt a Megrendelő igényli. Vállalkozó jogosult a garanciális kötelezettségeit átruházni harmadik fél részére amennyiben ez szükséges a garancia ellátásához, de köteles erről a Megrendelőt írásban tájékoztatni. A garancia kötelezettség akkor is átruházandó, ha Megrendelő harmadik féllel állapodik meg a webáruház szolgáltatás kapcsán. Minden esetben szükséges a harmadik féltől egy garacnia vállalási nyilatkozat amiben átvállalja a fejlesztére vonatkozó garanciális feladatokat.

2.6 A Vállalkozó köteles az átadást követően a tesztelési időszak alatt (5 munkanap) Megrendelő által írásban jelzett hibát, hiányosságot kijavítani. Amennyiben a Megrendelő ezzel a jogával nem él, a megrendelés teljes tartalma teljesítettnek minősül. A később írásban jelzett hiba, hiányosság garanciális hibaként javítandó, amennyiben garanciális körbe tartozik. Hibabejelentés esetén a Vállalkozó a hibát megvizsgálja, és amennyiben garanciális körbe tartozik, akkor ingyenesen javítja. Amennyiben a jelzett hiba nem a garanciális körbe tartozik, akkor a hibakeresésre fordított időd a mindenkori óradíjával kiszámlázza. Garanciális körbe sorolható, ha a Vállalkozó programja vagy a nála üzemelő szerver okozta a hibát. Nem sorolható garanciális körbe többek között, ha a Megrendelő rosszul töltötte fel az adatokat, a programot a Megrendelő rendszergazdája elállította, a Megrendelőnél szervert cseréltek, a Megrendelőnél külső szoftvert cseréltek.

2.7 Vállalkozó jogosult Megrendelőnek végzett szolgáltatásait referencia listájában feltüntetni, valamint az elkészült fejlesztésen Vállalkozó saját logóját és internetes linkjét elhelyezni oly módon, hogy az sem a funkcionalitást, sem a grafikai megjelenést nem befolyásolja. A kialakított rendszert titokvédelmi kötelezettségének megtartása mellett marketing tevékenységében hivatkozási referenciaként használhatja. Vállalkozó a Megrendelő adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel, valamint köteles az illetéktelen hozzáférés érdekében minden szükséges és elvárható intézkedést megtenni.

2.8 Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot számít fel.

2.9 Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére. Gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Vállalkozó által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően működik, valamint felel az alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi, mind határidők tekintetében.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei a honlap-, programfejlesztési szolgáltatásokra vonatkozóan

3.1 Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért Megrendelő felelősséggel tartozik. 3.2 A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket a Megrendelő köteles saját maga részére biztosítani.

3.3 Megrendelő tudomásul veszi, hogy az igénybe vett Szolgáltatás használata során ő felel a feltöltött adatok, információk és képek használatának jogszerűségéért, azok tartalmáért. A Vállalkozó nem ellenőrzi a Megrendelő által feltöltött adatok, információk, és képek jogszerűségét, csak amennyiben erre vonatkozóan hatóságok, vagy érdekeltségüket igazoló személyek, szervezetek kérik.

3.4 A honlap, ERP, CRM és a hozzájuk tartozó keretrendszer üzemeltetéséhez szükséges háttérprogramokra a Megrendelő használati jogot szerez, jogosult a teljes, általa megvásárolt licenc alapján, a rendszert egy példányban futtanti és arról biztonsági mentést készíteni. Az átvételt és a pénzügyi teljesítést követően a Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerülnek a kifejezetten számára fejlesztett grafikai elemek, a program specifikáció, egyedi program modulok, valamint valamennyi feltöltött tartalom, továbbá felhasználói jogot szerez a honlapot működtető háttérrendszerre (CMS). A CMS rendszer funkcionalitása és a hozzá tartozó jogok a megbízási szerződésben megrendelt modulok működtetésére, adatmódosításra vonatkoznak, nem terjednek ki a CMS egyéb- Megrendelő által meg nem vásárolt- lehetőségeire, funkcióira abban az esetben sem, ha azok a felhasználói bejelentkezéskor az adminisztrációs felületen látszódnak. Megrendelő jogosult az általa átvett és kifizetett honlapot bármilyen szerveren elhelyezni és 1 példányban futtatni, valamint a programrendszerről biztonsági másolatot készíteni, de ezen kívül nem sokszorosíthatja azt és az elkódolt részeket vissza nem fejtheti, át nem írhatja.

3.5 Megrendelő köteles az igénybevett szolgáltatásokért a Vállalkozói szerződésben rögzített díjat megfizetni.

4. Fizetési feltételek, számlázási időszak:

4.1 A fejlesztésekre vonatkozó szerződésekben illetve megrendelőkön szereplő fejlesztési díjakról a Felek által rögzített fizetési ütemezés alapján, a teljesítés írásos visszaigazolását követően Vállalkozó számlát állít ki a Megrendelő részére. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által szabályosan elküldött teljesítési igazolásra nem nyilatkozik (nem írja alá, de nem is kifogásolja), akkor az az elküldéstől számított 5. munkanapon elfogadottnak tekintendő.

4.2 Fejlesztések esetében a számlán szereplő teljesítési idő a teljesítési igazolásban szereplő dátum, illetve a folyamatos díjfizetésnél a fizetési határidővel megegyező nap.

4.3 Számla kifogásra a kézhezvételt követően 5 munkanapon belül írásban van lehetőség.

5. Szerződés hatálya, megszűnése

5.1 Honlap, - programfejlesztésre vonatkozó megbízási szerződések a fejlesztés befejezéséig illetve a teljesítés elismeréséig és annak pénzügyi teljesítéséig hatályosak. A szerződést bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal mondhatja fel. Az azonnali hatályú felmondást írásban indokolni kell.

5.2 Megrendelő részéről bizonyíthatóan a Vállalkozónak felróható okból, Megrendelő által írásban el nem fogadott, a fejlesztési idő 20%-át meghaladó határidő csúszás esetén írásban felszólíthatja a Vállalkozót a teljesítésre. Amennyiben a készre jelentés a további 5 munkanapon belül nem történik meg, úgy Megrendelő jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől. Vállalkozó jogosult elállni a szerződéstől jelen ASZF 2.1. pontja szerint, amennyiben a fejlesztéshez szükséges információkat és anyagokat Megrendelő nem adja át. Szerződés ilyen formájú megszűnése esetén a Felek kötelesek a felmondás napjáig elszámolni, az addig kifizetett fejlesztéseket átadni illetve az addig átvett fejlesztéseket kifizetni.

6. Vis Major

6.1 Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

6.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.3 Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni. 6.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

7. Vegyes és záró rendelkezések

7.1 Megrendelő által a Vállalkozó rendszerére feltöltött anyagok minden körülménytől függetlenül (fizetési kötelezettsége teljesítésével) a Megrendelő tulajdonát képezik. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Vállalkozó továbbra is használható formában Megrendelő kérésére köteles átadni azt.

7.2 Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a felek törekednek peren kívül rendezni.

7.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. 7.4 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Vállalkozó székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni. 

 

Kérdésed van?

Hívd a +36(20)960-5279 telefonszámot most, vagy kattints ide és szakértő kollégánk visszahív Téged!

Add meg telefonszámod és szakértő kollégánk a következő munkanapon visszahív!


Ügyfélszolgálatunk munkanapokon 08:00 és 16:00 óra között várja hívásod vagy személyes látogatásod. E-mailen az info@wsg.hu címen érhetsz el bennünket, illetve a kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével.